Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1       Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Noordermeer Vastgoed B.V. gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien Noordermeer Vastgoed B.V. deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

1.2       De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door Noordermeer Vastgoed B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1       Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, binden aanbiedingen of prijsopgaven Noordermeer Vastgoed B.V. niet en gelden deze slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Iedere aanvaarde opdracht wordt door Noordermeer Vastgoed B.V. deugdelijk en schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.

2.2       Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Noordermeer Vastgoed B.V. te worden meegedeeld en vervolgens door Noordermeer Vastgoed B.V. schriftelijk te worden aanvaard. Worden de wijzigingen mondeling c.q. telefonisch of per mail doorgegeven, dan is het risico daarvan voor de opdrachtgever.

2.3       Indien zulks naar het oordeel van Noordermeer Vastgoed B.V. redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, danwel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is Noordermeer Vastgoed B.V. gerechtigd om namens -en voor rekening van- opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven. Indien door bedoelde derden algemene voorwaarden ten opzichte van Noordermeer Vastgoed B.V. worden gehanteerd zullen die voorwaarden onverkort ten opzichte van opdrachtgever gelden.

2.4      In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht dient zulks schriftelijk door opdrachtgever te geschieden, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever alsdan Noordermeer Vastgoed B.V. onmiddellijk te betalen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen, voortvloeiende uit zo een annulering.

2.5       Een aanbieding of offerte gedaan door Noordermeer Vastgoed B.V. heeft een geldigheidsduur van 21 dagen, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Artikel 3. Levertijden

3.1       Levertijden zijn streeftijden tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk als fatale termijn zijn aangeduid.

Artikel 4. Levering

4.1       Opdrachtgever is gehouden de medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de opdracht te doen plaatsvinden.

4.2       De eigendom van geleverde goederen gaat pas over op opdrachtgever zodra deze heeft betaald. Tot aan het tijdstip van betaling is opdrachtgever gehouden de goederen gescheiden van andere goederen en duidelijk geĆÆdentificeerd als eigendom van Noordermeer Vastgoed B.V. te bewaren.

4.3       Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen kan Noordermeer Vastgoed B.V. door opdrachtgever slechts gehouden worden aan het leveren van een inspanningsverplichting.

Artikel 5. Dienstverlening

Noordermeer Vastgoed B.V, is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (ten dele) te laten verrichten door Noordermeer Vastgoed B.V. in te schakelen derden.

Artikel 6. Prijzen/ betaling

6.1       Alle door Noordermeer Vastgoed B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief belasting.

6.2       Alle facturen van Noordermeer Vastgoed B.V. dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te zijn voldaan.

6.3.      Noordermeer Vastgoed B.V. behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van de opdrachtgever af te sluiten van de diensten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1      Alle partijen zetten zich in voor een goede uitvoering van deze overeenkomst.

7.2      Indien een partij schade lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van een andere partij in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, is eerstgenoemde partij verplicht om hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk melding te doen aan de tekortkomende partij.

7.3      Indien de niet-nakoming zoals bedoeld in lid 2 te wijten is aan overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75BW, nemen partijen onverwijld de benodigde maatregelen om de nadelige gevolgen voor partijen zoveel mogelijk te beperken.

7.4      Van overmacht in het kader van deze overeenkomst is in ieder geval sprake van onvoorziene omstandigheden zoals ernstige schade door natuurrampen, brand of kwade opzet van derden, niet-levering van materialen door hulppersonen, opzet of schuld van hulppersonen, ernstige netwerkstortingen of softwarecrash, ziekte en persoonlijk omstandigheden van onmisbare natuurlijk personen bij deze samenwerking.

7.5      De opdrachtgever kan de opdrachtnemer nooit aansprakelijk stellen in geval van schade als bedoeld in vermogensverlies, persoonlijke schade, dan wel iedere andere vorm van schade.

7.6      De opdrachtnemer bied slechts een adviserende rol aan en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor de beslissingen genomen door de opdrachtgever.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1       Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriĆ«le eigendom op zaken als door Noordermeer Vastgoed B.V. aan opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld berusten uitsluitend bij Noordermeer Vastgoed B.V. of haar licentiegevers en opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen.

8.2      Noordermeer Vastgoed B.V. verleent opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van voren bedoelde rechten. Opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door Noordermeer Vastgoed B.V. aan haar zijn verleend.

8.3       Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Noordermeer Vastgoed B.V. niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen.

8.4       Partijen vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden als gevolg van het niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een of meer verplichtingen uit deze overeenkomst door zichzelf en/of een door hem ingeschakelde hulppersoon of andere derden.

Artikel 9. Cessie

Partijen mogen hun rechten en verplichten onder deze overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 10. Overmacht

10.1    In geval van tijdelijke overmacht is Noordermeer Vastgoed B.V. gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht toestand.

10.2    In geval van blijvende overmacht is Noordermeer Vastgoed B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.3    Noch in geval van tijdelijke, noch in geval van blijvende overmacht heeft opdrachtgever enig recht op schadevergoeding.

10.4    Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop Noordermeer Vastgoed B.V. geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van Noordermeer Vastgoed B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oproer, werknemersacties, plotseling excessieve ziekte van personeel, overheidsvoorschriften, brand, (natuur)rampen, inbraak, ernstige technische storingen (met name in computerapparatuur) en overmacht aan de zijde van toeleveranciers.

Artikel 11. Opschorting, ontbinding en wijziging

11.1    Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen alsmede in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, is Noordermeer Vastgoed B.V. gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst:- de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of- de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de uitoefening van welke andere rechten van Noordermeer Vastgoed B.V. dan ook en zonder dat Noordermeer Vastgoed B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.

11.2    Indien zich onvoorziene omstandigheden voordien die zodanig zijn, dat van (een van) partijen in redelijkheid geen ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst kan worden verwacht, proberen partijen te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare wijziging van de overeenkomst.

11.3    Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn enkel geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 12  Privacy Beleid en cookies

12.1    Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Noordermeer Vastgoed B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Noordermeer Vastgoed B.V. geen cookies ontvangt.

12.2    Noordermeer Vastgoed B.V.  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Noordermeer Vastgoed B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Noordermeer Vastgoed B.V. gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Noordermeer Vastgoed B.V. zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Artikel 13. Rechtskeuze/geschillen

Alle overeenkomsten met Noordermeer Vastgoed B.V. worden geregeerd door het Nederlands recht.